ၿပိဳင္ပြဲဝင္စည္းကမ္းမ်ား

၁။       ျပဳိင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ MCPA Member ျဖစ္ရမည္။

၂။       MCPA Professional Member ျဖစ္ၿပီးသူမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳ။

၃။       အဖြဲ႔ (၁) ဖြဲ႔လွ်င္ (၂) ဦးအထိပါဝင္ခြင့္ရမည္။

၄။       ျပိဳင္ပြဲဝင္အဖြဲ႕ (၁၀) ဖြဲ႕အထိသာလက္ခံခြင့္ျပဳမည္။

၅။       အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ Software ေရးသားယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာ (၁) လံုုးစီထားရွိေပးမည္။

၆။   ၿပိဳင္ပြဲဝင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္လိုအပ္ေသာ Software Installer မ်ားအား ၿပိဳင္ပြဲမက်င္းပမည္ (၁) ရက္အလိုတြင္အသင္းရံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္ထားရမည္။

၇။       ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁) ဦးလွ်င္ Registration Fee (၅၀၀၀) က်ပ္ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပံုစံျဖည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားစဥ္တြင္ တပါတည္းေပးသြင္းရမည္။

၈။       ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၂-၁၂-၂၀၁၄ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၅း၀၀ အထိျဖစ္သည္။

၉။       ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည္။

          ပထမဆု - ဆုေငြ (၃၀၀၀၀၀) သံုုးသိန္းက်ပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအသိအမွတ္ျပဳ

          ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ ဆုတံဆိပ္ တို႔ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည္။

          ဒုတိယဆု - ဆုေငြ (၂၀၀၀၀၀) ႏွစ္သိန္းက်ပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအသိအမွတ္ျပဳ

          ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ ဆုတံဆိပ္ တို႔ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည္။

          တတိယဆု - ဆုေငြ (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္းက်ပ္၊

          မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ ဆုတံဆိပ္

          တို႔ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္မည္။

၁၀။     ၿပိဳင္ပြဲ၏အဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ ၿပဳိင္ပြဲအကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာအတည္ျဖစ္သည္။

 ၁၁။     ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ Coding ေရးသားျခင္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊        ၁၃-၁၂-၂၀၁၄(စေနေန႕) နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႔စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္။ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အဖြဲ႕သည္ ၁၃-၁၂-၂၀၁၄ (စေနေန႕) ေန႕လည္ (၁) နာရီတြင္ မိမိတုိ႕ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ Software ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Presentation ကို ၁ ဖြဲ႕လွ်င္ ၁၅ မိနစ္စီ တင္ျပရမည္။

 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁။ ျပိဳင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို အသင္းရံုးတြင္ရံုးခ်ိန္အတြင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၂။ ၁ဝ-၁၂-၂၀၁၄ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန ၅ နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

            ၃။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁ ဦးလွ်င္ ပတ္စပုို႔ဓါတ္ပံု ၃ ပံု၊ အသင္းဝင္ကဒ္တင္ျပႏိုင္ရမည္။