မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႏွင့္ NIIT တို႔ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္

NIIT ဆိုသည္မွာ

NIIT ကမာၻ႔အေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ IT Educational Provider မ်ားအနက္မွ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳ IT Certification Diploma ႏွင့္ Higher Diploma Courses မ်ားကို တေနရာတည္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ရန္ တာဝန္ယူသင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားထားရေသာ IT Training Center ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

NIIT သည္ ကမာၻအဝွမ္းႏိုင္ငံေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္တြင္ ေက်ာင္းခြဲမ်ားတည္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း မ်ားစြာ၏ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ဆုတံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းခံရၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေရးပါေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ IT ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ Global Talent Development Corporation ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

IT နည္းပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအထိ သြားေရာက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပဲ NIIT(Myanmar)တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက NIIT မွတိုက္ရိုက္ေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ IT ဆိုင္ရာ Professional Certificate, Diploma & Higher Diploma လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

NIIT(Myanmar)မွ သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ IT Company မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ IT ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစၿပီး IT နည္းပညာရပ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ IT ပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

NIIT ကို အဘယ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း

  • NIIT သည္1981 ခုႏွစ္မွစတင္ခ့ဲၿပီး Europe, USA, China, India, Bhutan, South Africa ႏွင့္Middle East အတြင္းရွိေျမာက္မ်ားစြာေသာ Government ႏွင့္ Industry & Universities မ်ား ၏နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးျဖစ္ျခင္း။
  • “Top 20 Training Outsourcing Companies” အျဖစ္ Training Industry, Inc မွသတ္မွတ္ထား ၿပီး India ICT Journal Dataquest မွ “Top Training Company” အျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပရံုသာမက World Education Summit 2014 တြင္ “Best Vocational Education & Skill Development” အျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ျခင္း။
  • NIIT (Myanmar) သည္ NIIT မွ တိုက္ရိုက္ပို႔ခ်ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္သာ သင္ၾကားျခင္း။
  • သင္ၾကားမႈပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳၾကြယ္ဝေသာ NIIT မွ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း။
  • စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Internet တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Computer မ်ားျဖင့္သာ သင္ၾကားျခင္း။
  • သင္တန္းမ်ားၿပီးဆံုးပါက NIIT မွ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရရွိျခင္း။
  • သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ IT Industry တြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း။